Rodina u nás


Vítáme Vás na webových stránkách spolku Rodina u nás. Spolek poskytuje podporu dle zákona č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí. 

O naší činnosti se více dozvíte na dalších místech našich webových stránek, jako například informace o vzniku naší organizace a týmu odborných pracovníků či o námi připravovaných akcích. 

V případě potřeby komunikace s námi využijte záložku kontakty, kde naleznete e-mailové i telefonní spojení na naše pracovníky a adresu pobočky.

 

 

Milí pěstouni, kolegové, klienti, těšíme se na vás v prostorách pobočky ve Valašském Meziříčí, na ulici Havlíčkova 234/1, v levém křídle budovy Báňských projektů (nad bankou Moneta), ve 4.patře. Prostory jsou bezbariérové, jste srdečně zváni!

 

V roce 2020 máme volnou kapacitu pro doprovázení pěstounských rodin v regionu Holešovsko – Kroměřížsko a v regionu Novojičínska, Rožnovska a okolí. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás na  e-mailu: rodinaunas@gmail.com

 

.        Lili1

        

       

 

 

GDPR – Informace  o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto textu je poskytnout Vám, jako subjektu údajů, informace o tom, jaké osobní údaje Rodina u nás shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které organizace zpracovává.

 

Kontakt na Správce osobních údajů:
Název:         Rodina u nás, z.s.
Adresa:        Poličná 21, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:            018 197 80
(dále jen „organizace“)

 

Rodina u nás, z.s. poskytuje služby v oblasti sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999 Sb. , O sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dále Rodina u nás, z.s. realizuje činnosti upravené zejména v rámci zákona 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, zákona 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, zákona 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, zákona 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění, zákona 120/2001 Sb., exekuční řád, zákona 182/2006 Sb., insolvenční zákon, zákona 582/1991 Sb., zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona 589/1992 Sb., zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění zákona 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 222/2010 Sb., nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

 

Rodina u nás, z.s. jmenovala v souladu se svými povinnostmi podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje a po jakou dobu o vás organizace zpracovává

 

Osobní údaje a citlivé (zvláštní kategorie) údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů subjektů a jsme správci těchto údajů:

–        osobní údaje a citlivé údaje (údaje zvláštní kategorie), které organizace získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb,
–        osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,
–        osobní údaje umožňující organizace kontakt s Vámi,
–        osobní údaje související se vzájemnými vztahy organizace a zákazníků.

 

Osobní údaje organizace zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání.
Po skončení doby oprávněného zpracování organizace přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

 

K jakým účelům a na základě jakých právních titulů organizace vaše osobní údaje zpracovává?

 

  •  Pro účely vedení personální a mzdové dokumentace a další účely související s pracovním poměrem.
  •  Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).
  •  Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.
  •  Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.*
  • Prostřednictvím webových stránek www.rodinaunas.cz používáme Cookies, ale pouze k optimalizaci práce s webem. V nastavení prohlížeče lze povolit/zakázat používání Cookies. Volba zákazu používání Cookies bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

* V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je organizace vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je organizace povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem organizace. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně organizaci udělit.

 

Komu organizace může anebo musí vaše osobní údaje poskytnout?

 

– Státním organizacím, které vstupují do procesu, zejména ministerstva ČR, krajské úřady, úřady měst a obcí, úřady práce, krajské hygienické stanice a další instituce veřejné správy.

 – Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Rodiny u nás a jejich zaměstnanců zpracovávány také partnery z.s. Rodina u nás. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Rodina u nás pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

– Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy organizace poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;

– Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;

– Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

 

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů organizací?

 

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás organizace zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

 

Rodina u nás, z.s., Poličná 21, 757 01 Valašské Meziříčí

nebo na e-mailové adrese: rodinaunas@gmail.com

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 

–    účelu zpracování osobních údajů,
–    kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
–    době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
–    zdrojích osobních údajů,
–    skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Organizace Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může organizace požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

 

V případě, že jste osobní údaje poskytli organizaci na základě souhlasu, máte právo:

–    získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
–    na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany organizace k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete organizaci požádat o:

–    opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
–    omezení (blokaci) zpracování.

Organizace Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Změna vašich osobních údajů

Pro náležité a správné zpracování je třeba organizaci oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

Tyto zásady jsou k dispozici on-line na internetových stránkách Rodina u nás www.rodinaunas.cz.

Organizace je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby měnit.

 

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme Vám mít nad nimi plnou kontrolu.

 

 

Ve Valašském Meziříčí 01. 02. 2020  

Mgr. Jana Lexová

Ředitelka z.s. Rodina u nás