Rodina u nás


Vítáme Vás na webových stránkách spolku Rodina u nás, který poskytuje služby v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Zaměřujeme se na doprovázení a služby pro náhradní rodiny, a to jak pěstounské, tak adoptivní.
 
Další informace o naší organizaci, týmu odborných pracovníků a námi připravovaných akcích se dozvíte v jednotlivých záložkách našich webových stránek. V případě potřeby komunikace s námi, využijte prosím, záložku kontakty, kde naleznete e-mailové i telefonní spojení na naše pracovníky.
 
 
 
Milí pěstouni, kolegové, klienti, rádi vás přivítáme v prostorách pobočky na ulici Havlíčkova 234/1, ve Valašském Meziříčí, v levém křídle budovy Báňských projektů, ve 4.patře.
Prostory jsou bezbariérové, jste srdečně zváni!
 
Od ledna 2018 budeme mít volnou kapacitu pro doprovázení pěstounských rodin v regionu Holešovsko – Kroměřížsko. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás na e-mailu: rodinaunas@gmail.com

.        Lili1

         Naše služby jsou postaveny na provázanosti 

          na místní odborníky a síť služeb v prostředí, 

kde rodina žije.

 

 

 

 

Informace  o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto textu je poskytnout Vám, jako subjektu údajů, informace o tom, jaké osobní údaje Rodina u nás shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které organizace zpracovává.

 

Kontakt na Správce osobních údajů:
Název:         Rodina u nás, z.s.
Adresa:        Poličná 21, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:            018 197 80
(dále jen „organizace“)

Rodina u nás, z.s. poskytuje služby v oblasti sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.

 

Dále Rodina u nás, z.s. realizuje činnosti upravené zejména v rámci zákona 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, zákona 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, zákona 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, zákona 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění, zákona 120/2001 Sb., exekuční řád, zákona 182/2006 Sb., insolvenční zákon, zákona 582/1991 Sb., zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona 589/1992 Sb., zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění zákona 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 222/2010 Sb., nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

 

Rodina u nás, z.s. jmenovala v souladu se svými povinnostmi podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje a po jakou dobu o vás organizace zpracovává

Osobní údaje a citlivé (zvláštní kategorie) údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů subjektů a jsme správci těchto údajů:
–        osobní údaje a citlivé údaje (údaje zvláštní kategorie), které organizace získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb,
–        osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,
–        osobní údaje umožňující organizace kontakt s Vámi,
–        osobní údaje související se vzájemnými vztahy organizace a zákazníků.

 

Osobní údaje organizace zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání.
Po skončení doby oprávněného zpracování organizace přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

 

K jakým účelům a na základě jakých právních titulů organizace vaše osobní údaje zpracovává?

 

 •  Pro účely vedení personální a mzdové dokumentace a další účely související s pracovním poměrem.
 •  Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).
 •  Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.
 •  Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.*
 • Prostřednictvím webových stránek www.rodinaunas.cz používáme Cookies, ale pouze k optimalizaci práce s webem. V nastavení prohlížeče lze povolit/zakázat používání Cookies. Volba zákazu používání Cookies bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

* V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je organizace vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je organizace povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem organizace. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně organizaci udělit.

 

Komu organizace může anebo musí vaše osobní údaje poskytnout?

 1. Státním organizacím, které vstupují do procesu, zejména ministerstva ČR, krajské úřady, úřady měst a obcí, úřady práce, krajské hygienické stanice a další instituce veřejné správy.
 •  Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Rodiny u nás
  a jejich zaměstnanců zpracovávány také partnery z.s. Rodina u nás. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Rodina u nás pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.
 •  Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy organizace poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;
 •  Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 •  Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

 

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů organizací?

 

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás organizace zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

 

Rodina u nás, z.s., Poličná 21, 757 01 Valašské Meziříčí

nebo na e-mailové adrese: rodinaunas&gmail.com

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 

–    účelu zpracování osobních údajů,
–    kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
–    době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
–    zdrojích osobních údajů,
–    skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Organizace Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může organizace požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

 

V případě, že jste osobní údaje poskytli organizaci na základě souhlasu, máte právo:

–    získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
–    na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany organizace k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete organizaci požádat o:

–    opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
–    omezení (blokaci) zpracování.

Organizace Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Změna vašich osobních údajů

Pro náležité a správné zpracování je třeba organizaci oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

Tyto zásady jsou k dispozici on-line na internetových stránkách Rodina u nás www.rodinaunas.cz.

Organizace je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby měnit.

 

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme Vám mít nad nimi plnou kontrolu.

 

 

Ve Valašském Meziříčí 21. 5. 2018  

Mgr. Jana Lexová

Ředitelka z.s. Rodina u nás