Poslání, vize, hodnoty

 

 

POSLÁNÍ

 

Základním posláním spolku Rodina u nás je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči na území Zlínského a Moravskoslezského kraje. Aktivity spolku vedou ke zlepšení kvality života dětí vyrůstajících v pěstounské péči  našich klientů a k naplňování jejich potřeb zdravého a harmonického rozvoje.

 

 

JAKÁ JE NAŠE VIZE ?

 

Naší vizí je dobře fungující spolek Rodina u nás, který pro své klienty nabízí dostatečnou síť kvalitních podpůrných služeb. Je organizací podporující zdravé fungování pěstounské rodiny formou doprovázení a napomáhá se vzniklými obtížemi v rodinném životě tak, aby se dítěti a jeho náhradní rodině v co nejkratší době poskytla účinná podpora směřující ke zmírnění situace či vyřešení problému.

Pro rodiny klientů z řad širší veřejnosti bychom rádi doplnili nabídku služeb o podporu formou mediací, v rodinném mediačním centru.

 

 

 

 

Hodnoty a principy naší práce

 

V naší práci s klienty – náhradními rodinami se řídíme těmito hodnotami a principy:

 

  • otevřenost
  • důvěra
  • individuální přístup 
  • rovnocennost a spolupráce
  • práce v přirozeném prostředí
  • postupy v souladu s etickým kodexem organizace
  • důsledné dodržování lidských práv a základních svobod při výkonu činnosti
  • důraz primárně na hájení zájmů, práv a potřeb dítěte, tzn. zájem dítěte je v souladu s čl. 3 Úmluvy o právech dítěte předním hlediskem, tj. primárním klientem je dítě svěřené do náhradní rodinné péče, ačkoli kontrakt (dohoda o výkonu pěstounské péče) se uzavírá s pěstounem