O nás

                               

rodinaunas

 

 

Jsme spolek, který se transformoval z občanského sdružení, které vzniklo v červnu 2013. Něco málo z historie naší organizace – nejprve jsme od roku 2009 jako Klub náhradních rodin, působili pod záštitou Komunitního a vzdělávacího centra ve Valašském Meziříčí. Naše aktivity od počátku směřovaly na podporu náhradních rodin v regionu, a to jak rodin pěstounských, tak adoptivních. Realizované projekty vždy směřovaly především k podpoře dětí – jak v náhradní péči, tak i biologických, které vyrůstají v náhradních rodinách. S náhradními rodinami jsme se potkávali na klubových setkáních, večerech pro maminky, víkendových pobytech či terapeutických aktivitách. Na všech těchto programech se budeme s Vámi rádi potkávat i nadále. Od června 2013 již pod hlavičkou organizace Rodina u nás, o.s. po transformaci neziskových organizací jako spolek.

 

V současné době máme volnou kapacitu pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

 

Rodina u nás,  z.s. poskytuje služby na základě Rozhodnutí k pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, č.j. KUZL 66870/2016, na území správního obvodu Zlínského a Moravskoslezského kraje, a v místě ul. Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, v tomto rozsahu:

 

 1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 3. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.
 4. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
 5. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo se svěřením dítěte do pěstounské péče.
 6. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoby uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

 

Členové našeho týmu mají osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí a díky tomu se u nás setkáte s jiným přístupem.

 

Naše motto: “ Při společném hledání řešení problématických situací nehledáme důvody pro odmítnutí, ale cesty a způsoby, jak pomoci dětem a jejich rodinám.“

 

Posláním spolku Rodina u nás

je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči v České republice se zaměřením na aktivity vedoucí ke zlepšení kvality života dětí vyrůstajícících mimo svou biologickou rodinu.

 

Cíle spolku Rodina u nás

 • Podpora a doprovázení členů a klientů při jejich komunikaci s odborníky, úřady a organizacemi.
 • Zajišťování informovanosti veřejnosti o činnosti  z.s. Rodina u nás.
 • Prosazování práv a oprávněných zájmů členů sdružení a klientů z.s. Rodina u nás
 • Průběžné vzdělávání svých členů, náhradních rodičů a dětí z náhradních rodin, jakož i odborné a laické veřejnosti.
 • Spolupráce s odborníky, úřady a organizacemi.
 • Podpora hendikepovaných, mentálně, tělesně, zdravotně postižených a sociálně slabých osob a dětí.
 • Realizace odlehčovacích služeb pro náhradní rodiny.
 • Poradenská činnost pro veřejný, soukromý a občanský sektor.
 • Prevence sociopatologických jevů.
 • Organizování akcí s kulturním, vzdělávacím a humanitárním zaměřením.
 • Publikační činnost

 

Cílová skupina spolku Rodina u nás

Naše služby a akce pak jsou určeny primárně pro děti vyrůstající v pěstounské péči a jejich pěstouny, příp. poručníky a to ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Osvětové aktivity, vzdělávání a poradenství k náhradní rodinné péči jsou cílené na odbornou i laickou veřejnost z celé České republiky.

Požádat nás o ochranu svého života a dalších práv však může každé dítě, a to telefonem, osobně, či e-mailem.

 

Odmítnutí sociálně-právní ochrany

Rodina u nás, z.s. (RUN) poskytuje své služby všem klientům z vymezené cílové skupiny, přičemž v žádném případě není rozhodující počet dětí, jejich výchovná náročnost, zdravotní hendikep, etnikum či náboženské vyznání jakéhokoli člena rodiny.

Odmítnout zájemce o sepsání dohody, zájemce o respitní pobyt, vzdělávání nebo jiné služby je možné pouze v případě nedostatečné kapacity dané služby nebo v případě, kdy jde o klienta v příbuzenském vztahu ke klíčovému pracovníkovi, případně blízký kolega klíčového pracovníka.

Odmítnutí z důvodu naplněné kapacity je možné v případě, kdy organizace již má sepsán maximální počet dohod či přihlášen maximální počet účastníků na akci. Toto odmítnutí se vztahuje i na situace, kdy organizace již jedná s jinými pěstouny o sepsání dohody, případně očekává, že se pěstouny se zájmem o dohodu či služby brzy stanou klienti, s nimiž minimálně dva měsíce pracuje (zájemci o NRP, zájemci procházející přípravou k NRP, schválení žadatelé o NRP, klienti přijímající dítě do své péče.) Takovíto klienti mají pro uzavření dohody či čerpání jiných služeb přednost z důvodu zachování kontinuity poskytované péče.

 

Co nabízíme:

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • Komplexní služby pro pěstounské rodiny, dlouhodobé i přechodné
 • Vzdělávání pro náhradní rodiny i odbornou i laickou veřejnost
 • Terapeutické služby
 • Odlehčovací služby
 • Klubová setkání
 • Facilitace případových konferencí
 • Facilitaci interaktovních případových konferencí zaměřených na dítě
 • Koordinace rodinných konferencí
 • Poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči
 • Rodinné mediace

 Prostory pobočky

Rodina u nás, z.s. Valašské Meziříčí
Havlíčkova 234/1
757 01 Valašské Meziříčí
 
Ředitelka Mgr. Jana Lexová, tel.: 777 721 683
 
Provozní doba: (po předchozím objednání)
PO – PÁ 8.00 – 12.00 hodin
 
K dispozici:
 • místnost poradny
 • školící místnost
 • herna pro rodiče s dětmi určená k setkávání i realizaci asistovaných kontaktů
 • mini kuchyňka
 • po předchozím objednání EEG Biofeedback
 • logopedické a surdopedické poradenství, určené dětem v NRP i biologickým dětem pěstounů.
 • sociální zářízení
 • terapeutická místnost – snoezelen

 

Můžete-li, podpořte nás. Předem děkujeme. Číslo účtu: 22 00 444 377 / 2010

Na některé aktivity spolku, které nejdou pokrýt ze státní dotace na výkon pěstounské péče nutně potřebujeme zajistit finanční prostředky. Jedná se zejména o terapeutické aktivity spojené se specifickými potřebami přijatých dětí.

 

Jak nám můžete pomoci

Rodina u nás, z.s., je nestátní nezisková organizace, která veškeré získané prostředky vkládá do činnosti sdružení. Pomoci nám můžete formou:

 • individuálního dárcovství
 • firemního dárcovství

 

Individuální dárcovství

Pomoci nám můžete zasláním finančního daru na účet číslo 2200444377/2010– jednorázově, byť sebemenší částkou, či v libovolných časových intervalech. Dárcům rádi sdělíme konkrétní účel, na který byl či bude dar použit. Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás prosím (mob.: 777 721 683, e-mail: rodinaunas@gmail.com).  

 

Firemní dárcovství

Důležitou částí financování našeho sdružení je firemní dárcovství. Postupně oslovujeme různé společnosti, s nimiž bychom rádi navázali smysluplnou spolupráci. Pokud nám můžete v rámci společenské odpovědnosti Vaší firmy pomoci, budeme rádi. Samozřejmostí je uzavření smlouvy o daru, zajištění propagace na našich internetových stránkách a případně na pořádaných akcích, a pochopitelně i poskytnutí zpětné vazby o tom, jak byl dar využit.

 

Veškeré získané prostředky jsou účelně využívány

Pěstounství je dlouholetá, velmi náročná práce, pěstouni potřebují služby, které by jim na této dlouhé cestě pomohly. Můžete-li, podpořte nás. Byť sebemenší částka pomůže k rozvoji služeb pro pěstounské rodiny. Veškeré získané prostředky jsou účelně využívány. Seznam dárců a partnerů postupně doplňujeme na našich internetových stránkách, rovněž budou uvedeni ve výroční zprávě našeho spolku. Předem děkujeme.

 

Číslo účtu Rodina u nás, z.s. je: 22 00 444 377 / 2010