O nás

                               

 

 

Naše motto:

“ Při společném hledání řešení problematických situací nehledáme důvody pro odmítnutí, ale cesty a způsoby jak pomoci dětem a jejich rodinám.“

 

 

Jsme zapsaný spolek, který se zaměřuje na podporu pěstounských rodin na území Zlínského a Moravskoslezského kraje. Pro naši činnost máme Pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí. Členové našeho týmu mají osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí a díky tomu se u nás setkáte s jiným přístupem.

 

 

 

Cílová skupina spolku Rodina u nás

Naše aktivity jsou na území Zlínského a Moravskoslezského kraje zaměřeny na děti vyrůstající v náhradní rodinné péči, a to v jakékoliv formě náhradní rodinné péče. Na jejich pěstouny či poručníky, kteří mají s námi uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Dále pracujeme se zájemci o uzavření Dohody a osobami blízkými dítěti, které je umístěné v pěstounské péči. Osvětové akce, vzdělávání a poradenství k náhradní rodinné péči jsou určené pro zájemce o náhradní rodičovství z celé České republiky.

 

Požádat nás o ochranu svého života a dalších práv však může každé dítě, a to telefonem, osobně, či e-mailem.

  

 Co nabízíme pěstounům:

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • Doprovázení pěstounských rodin s uzavřenou dohodou 
 • Odborné sociální poradenství
 • Vzdělávání formou kurzů, pobytů, e-learningu, webinářů či četbou odborné literatury
 • Terapeutické a odlehčovací služby pro pěstouny a děti v pěstounské péči
 • Podporu formou zajištění asistovaných setkání s původní rodinou dítěte

 

Další služby:

 • Poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči
 • Klubová setkání pěstounských rodin

 

Co nabízíme spolupracujícím organizacím na území Zlínského a Moravskoslezského kraje:

 • Facilitace případových konferencí
 • Facilitaci interaktivních případových konferencí zaměřených na dítě
 • Koordinace rodinných konferencí
 • Rodinné mediace

 

 

ROZSAH POVĚŘENÍ K VÝKONU SPO

Rodina u nás,  z.s. poskytuje služby na základě Rozhodnutí k pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, č.j. KUZL 66870/2016, na území správního obvodu Zlínského a Moravskoslezského kraje, a v místě ul. Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, v tomto rozsahu:

 

 1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 3. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.
 4. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
 5. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo se svěřením dítěte do pěstounské péče.
 6. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoby uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

 

 Odmítnutí sociálně-právní ochrany

Rodina u nás, z.s. (RUN) poskytuje své služby všem klientům z vymezené cílové skupiny, přičemž v žádném případě není rozhodující počet dětí, jejich výchovná náročnost, zdravotní hendikep, etnikum či náboženské vyznání jakéhokoli člena rodiny.

Odmítnout zájemce o sepsání dohody, zájemce o respitní pobyt, vzdělávání nebo jiné služby je možné pouze v případě nedostatečné kapacity dané služby nebo v případě, kdy jde o klienta v příbuzenském vztahu ke klíčovému pracovníkovi, případně blízký kolega klíčového pracovníka.

Odmítnutí z důvodu naplněné kapacity je možné v případě, kdy organizace již má sepsán maximální počet dohod či přihlášen maximální počet účastníků na akci. Toto odmítnutí se vztahuje i na situace, kdy organizace již jedná s jinými pěstouny o sepsání dohody, případně očekává, že se pěstouny se zájmem o dohodu či služby brzy stanou klienti, s nimiž minimálně dva měsíce pracuje (zájemci o NRP, zájemci procházející přípravou k NRP, schválení žadatelé o NRP, klienti přijímající dítě do své péče.) Takovíto klienti mají pro uzavření dohody či čerpání jiných služeb přednost z důvodu zachování kontinuity poskytované péče.