Projekty

Společná šance (Dítě a závislá matka)

 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001311

Operační program Zaměstnanost – prioritní osa OPZ: 2

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjemce: Nadační fond J&T

Partner projektu: Rodina u nás, o.s.

Realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018

 

Dnem 1. 10. 2016 zahájil Nadační fond J&T ve spolupráci s partnerem projektu – občanským sdružením Rodina u nás, o.s. – realizaci projektu „Společná šance (Dítě a závislá matka)“.

Projekt prosazuje netradiční přístup k problému péče o matku uživatelku návykových látek a o její dítě formou dlouhodobé spolupráce institucí při návratu matky do normálního života. Matka bude na základě tohoto nového přístupu i s dítětem umístěna do proškolené pěstounské rodiny, odkud bude odcházet na léčbu a kam se následně po jejím absolvování za dítětem vrátí. Pěstouni budou pomáhat v průběhu léčby zajišťovat kontakt matky s dítětem. Matka bude moci následně pěstounskou rodinu opustit v okamžiku, kdy získá a zažije si potřebné rodičovské kompetence, bude mít zajištěné bydlení a příjem (práce, soc. dávky). Pro tento přístup je však potřeba vytvořit širokou spolupracující základnu institucí a metodickou oporu, která zatím v ČR schází.

 

Cílem projektu je propojení institucí, které přicházejí do styku s matkou uživatelkou a jejím dítětem/dětmi na úrovni komunikační, a zároveň vytvoření a virtuální pilotáž/evaluace metodické báze, která v rámci projektu vznikne. Půjde především o zavedení společného a koordinovaného přístupu založeného na zahraniční dobré praxi a na metodikách adaptovaných na národní prostředí, které umožní zachovat rodinné pouto mezi matkou a dítětem v co nejhodnotnější formě.

Podstata nového přístupu, o jehož zavedení projekt usiluje, spočívá ve využití rodinného zázemí dlouhodobé pěstounské péče dítěte jako místa pro uskutečnění primárního kontaktu matky a dítěte před nástupem matky do programu léčení a po jejím návratu. V tomto rodinném zázemí má matka možnost se s pomocí proškolených pěstounů připravovat na svou rodičovskou roli, posilovat své rodičovské kompetence, přebírat péči o dítě. Je motivována k zapojení do komunity, k hledání samostatného bydlení, zajištění finančních prostředků pro rodinu.

Tento přístup vyžaduje spolupráci orgánů sociálně – právní ochrany dětí, pracovníků náhradní rodinné péče, psychologů / terapeutů závislé matky, dále také mediační a probační služby, neziskových organizací zabývajících se systematickou prací s rodinou a dalších odborníků dle konkrétní situace matky.

Výstupem projektu budou metodiky, které poskytnou pracovníkům odborů soc. péče na krajích a městských úřadech, sociálním pracovníkům a dalším pracovníkům v sociálních službách informace o tom, co všechno mohou udělat, aby se tento proces zdařil, vymezí jejich role v celém procesu a napomohou jim v kontaktování dalších odborníků zapojených do procesu.

Metodiky přinesou zkušenosti dobré praxe ze zahraničí a adaptují je na místní podmínky, vyjasní role veřejné správy a neziskových organizací, poukáží na úzká místa, která v současném modelu péče o dítě matky uživatelky vznikají, a navrhnou opatření, která zlepší situaci spolupracující matky uživatelky při návratu do normálního života a při přebírání plné odpovědnosti za dítě.

 

Cílovou skupinou projektu jsou:

  • Sociální pracovníci
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

 

Klíčová aktivita 1 zahrnuje získávání zkušeností a shromažďování dobrých praxi formou studijních cest do zahraničí. Klíčová aktivita 2 se věnuje přípravám metodiky a manuálu zaměřených na mezioborový přístup při péči o dítě a jeho matku uživatelku, na jejichž zpracování se bude podílet široký multioborový expertní tým. Klíčová aktivita 3 se zaměří na šíření výsledků projektu formou prezentování metodik a předávání zkušeností pracovníkům sociálních odborů.

 

Další námi realizované projekty:

 2017

Nadační fond J&T

Název projektu: Služby pro náhradní rodiny 2017

Název projektu: Společná šance (2016 – 2018)

 

2016

Nadační fond J&T

Název projektu: Společně o pěstounské péči

Název projektu: Společná šance (2016 – 2018)

 

 

2015

Nadace Agrofert

Název projektu: Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají“

Nadační fond J&T

Název projektu: Podpora náhradního rodičovství, doprovázení při návratu dítěte do původní rodiny

Název projektu: Besedy o náhradním rodičovství

 2014

Nadace Agrofert

Název projektu: Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají

 

2013- 2014

Nadační fond J&T

Název projektu: Vzdělávání odborníků OSPOD a doprovázejících NNO pro NRP

 

 2013

Kancelář Karla Janečka

Název projektu: Zakoupení přístroje EEG Biofeedback a proškolení obsluhy přístroje