V rodině

V sepsané Dohodě o výkonu pěstounské péče je v oddíle IV uvedeno:

 

„Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě

Pěstouni a poskytovatel se dohodli, že v případě, nastane-li některá z překážek v zajištění osobní péče o svěřené děti podle § 47a odst. 2 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na straně jednoho z manželů jako osoby pečující, zajistí krátkodobou péči o svěřené děti druhý z manželů.  V případě, že to z objektivních důvodů nebude možné, poskytovatel zprostředkuje krátkodobou péči po nezbytně nutnou dobu prostřednictvím subjektu k tomu způsobilému (sociální služby), a to nejpozději do 24 hodin od uplatnění žádosti pěstounů o zajištění pomoci.  Žádost o výpomoc uplatní pěstoun (pěstouni) u klíčového pracovníka (čl. II), a není-li dosažitelný, pak na krizové lince (čl. III. odst. 4).

Služba krátkodobé péče se poskytuje v pracovních dnech, nejdříve od 07:00 hod ráno do 18:00 hod večer, po dohodě pěstouny. Péče se poskytuje dítěti ve věku od 0 do 15 let v prostorách sociální služby, případně v bydlišti osob pečujících. Náklady na přímou péči o dítě  nese poskytovatel, náklady na cestovné a stravu dítěte  při poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci hradí pěstouni“.

 

V rámci sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče s o.s. Rodina u nás, jste byli osloveni s tím, že pokud dojde k potřebě krátkodobě pohlídat svěřené dítě/ děti, je pro děti vhodnější, aby o ně pečoval někdo komu věříte, koho vaše přijaté dítě zná. Kdykoliv totiž může dojít k  situaci, kdy je potřeba dítě krátkodobě pohlídat. K proplacení krátkodobého hlídání je možné přistoupit pouze po jeho předchozím nahlášení klíčové pracovnici s uvedením datumu, kdy k hlídání dojde a důvodu proč je realizováno.

 

Okruh je vymezen zákonem a jedná se o dobu kdy:

  • probíhá lékařské vyšetření pěstouna či přijatého dítěte,
  • pobyt přijatého dítěte či pěstouna v nemocnici,
  • nemoc,
  • soudní jednání či jednání na OSPOD, ÚP…
  • vzdělávání pěstounů

 

Pokud takovouto osobu nemáte, zprostředkuje Vám hlídání Váš klíčový pracovník..
Vždy je nutné, pokud to lze, nejprve potřebu hlídání konzultovat s klíčovým pracovníkem, který se k žádosti vyjádří a navrhne řešení (za ideální považujeme prvotní osobní kontakt klíčového pracovníka s osobou, která Vám hlídání bude zajišťovat).

S osobou zajišťující hlídání v rodině pěstounů je sepsána Dohoda o provedení práce (DPP), která je zdaňována srážkovou daní ve výši 15%. Sepsání dohody a potřebné náležitosti k tomuto prosím konzultujte vždy s klíčovým pracovníkem. Podklady k sepsání DPP jste obdrželi spolu s dalšími formuláři při sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče, ve složce s materiály s pokyny k čerpání služeb. Dále je důležité přiložit aktuální výpis z rejstříku trestů a životopis, číslo účtu, kam bude vyplacená odměna zasílána.
 
 
 
03_2012_Nokia 030